Korózne skúšky ako možnosť overovania výrobkov, materiálov a povrchových úprav

Korózne skúšky

Celkové ročné straty, ktoré vznikajú ako dôsledok korózie sa pohybujú okolo 17 biliónov €. Na celom svete sa z dôvodu korózie stratí 5 ton ocele každú sekundu.

Je dávno známe, že korózia negatívne ovplyvňuje vlastnosti výrobkov či zariadení. Skúšky v soľných komorách umožňujú porovnať testovanú vzorku a referenčnú vzorku a okamžite tak odhaliť prípadné problémy pri výrobe. 

Urýchlené korózne skúšky majú veľké uplatnenie v strojárstve, automobilovom priemysle, leteckom priemysle, stavebníctve a ďalších, pretože umožňujú pomôcť s výberom materiálu alebo dielov tak, aby bola zaistená ich optimálna životnosť. 

 

Testovacie normy

Existuje celý rad noriem, ktoré definujú testy odolnosti voči korózii. Je preto veľmi dôležité zvoliť vyhovujúcu normu a uvedomiť si požiadavky pre samotný test. Do úvahy by sa mal vziať hlavne podklad, na ktorom sa bude testovať, zamýšľaný typ korózie, koncová povrchová úprava, požiadavky zákazníka alebo súlad s požiadavkami trhu. 

Medzi základné testy odolnosti voči korózii patria testy soľnou hmlou a cyklické korózne testy (CCT, Cyclic Corrosion Tests).

Testy soľnou hmlou môžu byť prevádzané buď v neutrálnom alebo v kyslom prostredí. Tento typ testu je taktiež uvádzaný ako jeden z pôvodných testov odolnosti voči korózii. Neutrálne testy sa obvykle prevádzajú na kovových materiáloch, testy v kyslom testovacom prostredí sa prevádzajú  vo väčšine prípadov na hliníku. Medzi najčastejšie normy, ktoré definujú testy soľnou hmlou patria napr.  ASTM B117, ASTM G85 alebo ISO 9227.

Cyklické korózne testy patria medzi najžiadanejšie testy na dnešnom trhu a vyžadujú sofistikované testovacie zariadenia. Cyklický test je kombináciou rôznych samostatných testov definovaných v jednotlivých normách. V definovanom čase sa v testovacej komore strieda celý rad prostredí, ktoré slúžia pre urýchlenie vzniku korózie, ako napr. test soľnou hmlou, sušenie okolitým vzduchom, kondenzačná vlhkosť alebo kontrolovaná vlhkosť, pri ktorej je možné nastaviť požadovanú teplotu aj hodnotu relatívnej vlhkosti. Medzi najčastejšie používané normy pre cyklické testovanie patrí napr. CCT-1, ISO 11997-1, ISO 14993, JASO M 609 alebo P-VW 1210.