Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť GAMIN SK, s.r.o., so sídlom Novoť 153, 029 55 Novoť, IČ 36427535, zapísaná u Okresného súdu Žilina pod číslom 15909/L, (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracuváva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) nasledujúce osobné údaje:

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Účelom spracovania je kontakt so zákazníkom.

Doba spracovania osobných údajov je 10 rokov od udelenia súhlasu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený vyplnením kontaktného formulára a stlačením tlačidla „odoslať“.


Informácie ku spracovaniu osobných dát

GAMIN SK, s.r.o. dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a máte nárok požiadať o informácie o evidovaných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe Vášho súhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovávania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na sídle spoločnosti. 

     

Zabezpečenie Vašich osobných dát

GAMIN SK, s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám poskytujete. Prijali sme vhodné technické aj organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje chránili s ohľadom na rizikovosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. 

        

Právo na informácie

Vašim právom je požiadať GAMIN SK, s.r.o. o informáciu, aké osobné údaje, v akom rozsahu a pre aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo a v lehote najneskôr do 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote do 90 dní, o čom by sme Vás však informovali. Ak budete potrebovať poskytnúť informácie, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, či ste skutočne osoba, ktorej tieto informácie náležia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, kým Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Našim právom potom je, že môžeme zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie alebo by sa dali získať len veľmi zložito. 

       

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napr. zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich opravu. 

     

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s legislatívou, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa taktiež s námietkou proti osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný úrad na Ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

       

Právo na výmaz

Ak ste nám udelili súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárie, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov. Nič menej, tieto dáta nie sú ďalej nijak aktívne spracovávané a nebudú slúžiť k ďalším účelom spracovania. 

        

Webové stránky - súbory protokolov

Ak vstúpite na naše webové stránky a prehliadate si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

  • Vaša IP Adresa
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu 1 mesiaca a iba pre účely našej právnej ochrany a oprávnených záujmov.

       

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame pre marketingové účely, pre účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a taktiež pre účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov. 

       

Kam se môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť na email gamin@gamin.sk alebo na sídlo našej spoločnosti: GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, 029 55 Novoť